Những độ đo phức tạp vòng (cyclomatic complexity metric) cung cấp cho người thiết kế thống tin về số

Những độ đo phức tạp vòng (cyclomatic complexity metric) cung cấp cho người thiết kế thống tin về số

A. Chu kỳ trong chương trình

B. Số lỗi trong chương trình

C. Những đường logic độc lập trong chương trình

D. Những phát biểu của chương trình

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Những độ đo phức tạp vòng (cyclomatic complexity metric) cung cấp cho người thiết kế thống tin về số :

Những độ đo phức tạp vòng (cyclomatic complexity metric) cung cấp cho người thiết kế thống tin về số :

A. Chu kỳ trong chương trình

B. Số lỗi trong chương trình

C. Những đường logic độc lập trong chương trình

D. Những phát biểu của chương trình 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: