Những điểm lợi khi sử dụng mô hình theo cấu trúc phân tầng (chọn 2):

Những điểm lợi khi sử dụng mô hình theo cấu trúc phân tầng (chọn 2):

A. Cho phép chia nhỏ vấn đề phức tạp thành các vấn để nhỏ hơn dễ giải quyết

B. Thay đổi trên một tầng không ảnh hưởng đến các tầng khác

C. Thay đổi trên một tầng ảnh hưởng đến tất cả các tầng còn lại

D. Giới hạn việc sử dụng bởi một nhà cung cấp.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: