Những địa chỉ nào thuộc về lớp A?

Những địa chỉ nào thuộc về lớp A?

A. 10001100 11001100 11111111 01011010

B. 11001111 11110000 10101010 01010101

C. 01111010 10100101 11000011 11100011

D. 11011010 10101010 01010101 11110011

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: