Những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ public:

Những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ public:

A. . 10.255.255.254

B. 172.16.0.1

C. 192.168.1.1

D. 128.10.1.254

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ private:

Những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ private:

A. 15.0.0.1 

B. 10.1.1.1 

C. 172.32.1.1

D. 192.169.254.1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: