Những địa chỉ nào sau đây có thể được gán trong mạng 27.35.16.32 255.0.0.0?

Những địa chỉ nào sau đây có thể được gán trong mạng 27.35.16.32 255.0.0.0?

A. 28.35.16.32

B. 27.33.16.48

C. 29.35.16.47

D. 26.35.16.45

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: