Những chứng từ sau chứng từ nào sử dụng trong ké toán vật liệu công cụ dụng cụ:

Những chứng từ sau chứng từ nào sử dụng trong ké toán vật liệu công cụ dụng cụ:

A. Hoá đơn mua hàng

B. Phiếu nhập kho

C. Phiếu xuất kho

D. Tất cả các loại chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Những chứng từ sau chứng từ nào sử dụng trong kế toán vật liệu công cụ dụng cụ:

Những chứng từ sau chứng từ nào sử dụng trong kế toán vật liệu công cụ dụng cụ:

A. Hoá đơn mua hàng

B. Phiếu nhập kho

C. Phiếu xuất kho

D. Tất cả các loại chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng