Những chứng từ sau chứng từ nào không sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu:

Những chứng từ sau chứng từ nào không sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu:

A. Biên bản xử lý

B. Phiếu thu

C. (a) và (b)

D. Biên bản giao nhận TSCĐ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Những chứng từ sau chứng từ nào không sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu:

Những chứng từ sau chứng từ nào không sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu:

A. Biên bản xử lý

B. Phiếu thu

C. (a) và (b)

D. Biên bản giao nhận TSCĐ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng