Những bản câu hỏi có ý nghĩa nhất đối với những người thiết kế giao diện khi được hoàn tất bởi:

Những bản câu hỏi có ý nghĩa nhất đối với những người thiết kế giao diện khi được hoàn tất bởi:

A. Khách hàng

B. Những lập trình viên có kinh nghiệm

C. Người dùng sản phẩm

D. Người quản lý dự án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: