Nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính và có thể được sử dụng nhiều lần là:

Nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính và có thể được sử dụng nhiều lần là:

A. class

B. id

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính và có thể được sử dụng nhiều lần là:

Nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính và có thể được sử dụng nhiều lần là:

A. class

B. id

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: