Nhiều đo lường hữu dụng có thể thu thập khi quan sát những người dùng tương tác với hệ thống máy tính gồm:

Nhiều đo lường hữu dụng có thể thu thập khi quan sát những người dùng tương tác với hệ thống máy tính gồm:

A. Thời gian cho ứng dụng

B. Số khiếm khuyết (defect) phần mềm

C. Tính tin cậy của phần mềm

D. Thời gian đọc tài liệu trợ giúp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: