Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là của tầng mạng (Network Layer):

Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là của tầng mạng (Network Layer):

A. Định địa chỉ logic

B. Định tuyến

C. Định địa chỉ vật lý

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: