Nhập quỹ TM về số thu phí, lệ phí, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Nhập quỹ TM về số thu phí, lệ phí, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 311: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 331: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 531: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 511: 50.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng