Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Kế toán ghi tăng hàng hóa nhập kho

Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Kế toán ghi tăng hàng hóa nhập kho

A. Nợ TK 155(2): 60.000 / Có TK 333(3): 10.000 / Có TK 331:50.000

B. Nợ TK 156: 60.000 / Có TK 333(7): 10.000 / Có TK 331: 50.000

C. Nợ TK 155(2):60.000 / Có TK 311(3): 10.000 / Có TK 331: 50.000

D. Nợ TK 155(2): 60.000 / Có TK 333(7): 10.000 / Có TK 331: 50.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Đồng thời kế toán phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ:

Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Đồng thời kế toán phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ:

A. Nợ TK 133(1): 6.000 / Có TK 333(1):6.000

B. Nợ TK 311(3): 5.000 / Có TK 333(1): 5.000

C. Nợ TK 311(3): 5.000 / CosTK 333(7): 5.000

D. Nợ TK 311(3): 6.000 / Có TK 333(12): 6.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Kiểm kê thành phẩm, phát hiện thiếu 10.000 chưa rõ nguyên nhân, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Kiểm kê thành phẩm, phát hiện thiếu 10.000 chưa rõ nguyên nhân, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 311(8): 10.000 / Có TK 155(1): 10.000

B. Nợ TK 138(1): 10.000 / Có TK 1551: 10.000

C. Nợ TK 311(3): 10.000 / Có TK 155(1): 10.000

D. Nợ TK 338(1): 10.000 / Có TK 155(1): 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Đơn vị có khoản chi hoạt động không được duyệt, hải thu hồi, số iền 10.000, kế toán ghi như thế nò là đúng?

Nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trị giá nhập khẩu 50.000, thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, đơn vị chưa trả tiền, hàng đã nhập kho đủ, kế toán phản ánh hàng hóa nhập kho: Đơn vị có khoản chi hoạt động không được duyệt, hải thu hồi, số iền 10.000, kế toán ghi như thế nò là đúng?

A. Nợ TK 138(8): 10.000 / Có TK 661: 10.000

B. Nợ TK 338(8): 10.000 / Có TK 661:10.000

C. Nợ TK 311(8): 10.000 / Có TK 661: 10.000

D. Nợ TK 311(3): 10.000 / Có TK 661(3): 10.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng