Những yếu tố nào ảnh hưởng đén việc nảy sinh gian lận và sai sót?

Những yếu tố nào ảnh hưởng đén việc nảy sinh gian lận và sai sót?

A. Sự độc đoán độc quyền kiêm nhiệm trong quản lý.

B. Do cơ cấu tổ chức quản lý không phù hợp, phức tạp.

C. Trình độ quản lý kế toán thấp, khối lượng công việc nhiều.

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng