Những vấn đề thiết kế chung nổi trội lên trong hầu hết giao diện người dùng:

Những vấn đề thiết kế chung nổi trội lên trong hầu hết giao diện người dùng:

A. Kết nối tiền sử người dùng (profile) và shortcut chức năng

B. Xử lý lỗi và thời gian đáp ứng của hệ thống

C. Quyết định hiển thị hình ảnh và thiết kế icon

D. Không có mục nào 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: