Những file có phần mở rộng _________được tạo ra bằng chương trình soạn thảo, thiết kế flash và chúng có thể được chỉnh sửa bất cứ thời gian nào trong flash.

Những file có phần mở rộng _________được tạo ra bằng chương trình soạn thảo, thiết kế flash và chúng có thể được chỉnh sửa bất cứ thời gian nào trong flash.

A. swt

B. gif

C. fla

D. swf

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: