Những chứng từ sau chứng từ nào được sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu?

Những chứng từ sau chứng từ nào được sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu?

A. Giấy rút dự toán bằng tiền mặt

B. Bảng chấm công

C. Phiếu thu, Giấy báo Có

D. Biên bản giao nhận TSCĐ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng