Những địa chỉ nào sau đây được chọn cho những host trong subnet 192.168.15.19/28? 

Những địa chỉ nào sau đây được chọn cho những host trong subnet 192.168.15.19/28? 

A. 192.168.15.16

B. 192.168.15.17

C. 192.168.15.31 

D. None of the above

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: