Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:

Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên nợ TK nguồn vốn kinh doanh (411)

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

D. (a) và (b)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:

Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM

B. Bên nợ TK nguồn vốn kinh doanh

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng