Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt số tiền: 800.000

Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt số tiền: 800.000

A. Nợ TK 008: 800.000

B. Nợ TK 009: 800.000

C. Nợ TK 0081: 800.000

D. Nợ TK 0092: 800.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng