Nhận được viện trợ không hoàn lại bằng TM, số tiền 50.000 khi chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi NS, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Nhận được viện trợ không hoàn lại bằng TM, số tiền 50.000 khi chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi NS, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 411: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 521: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 512: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 461: 50.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng