Nhận được tiền mặt do Kho bạc nhà nước ứng trước kinh phí chưa có dự toán số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Nhận được tiền mặt do Kho bạc nhà nước ứng trước kinh phí chưa có dự toán số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 336: 50.00

B. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 342: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 312: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 341: 50.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng