Nhận được tiền do khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng ta có định khoản:

Nhận được tiền do khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng ta có định khoản:

A. Nợ TK : 112(1)

        Có TK : 131

B. Nợ TK : 131

        Có TK : 112

C. Nợ TK : 112(1)

        Có TK : 331

D. Nợ TK : 112(1)

        Có TK : 338

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng