Nhận được giáy báo Nợ của Ng về số tiền kinh phí cấp trên cấp cho cấp dưới, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Nhận được giáy báo Nợ của Ng về số tiền kinh phí cấp trên cấp cho cấp dưới, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 342: 50.000 / Có TK 113: 50.000

B. Nợ TK 336: 50.000 / Có TK 113: 50.000

C. Nợ TK 331: 50.000 / Có TK 113: 50.000

D. Nợ TK 342: 50.000 / Có TK 113: 50.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng