Nhằm xác định những mẫu kiến trúc hay kết hợp những mẫu phù hợp nhất cho hệ thống đề nghị, kỹ thuật yêu cầu dùng để khám phá:

Nhằm xác định những mẫu kiến trúc hay kết hợp những mẫu phù hợp nhất cho hệ thống đề nghị, kỹ thuật yêu cầu dùng để khám phá:

A. Giải thuật phức tạp 

B. Đặc trưng và ràng buộc

C. Điều khiển và dữ liệu

D. Những mẫu thiết kế

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: