Nguyên tắc kiểm thử nào sau đây là sai:

Nguyên tắc kiểm thử nào sau đây là sai:

A. Phải lên kế hoạch kiểm thử sớm ngay trong giai đoạn phân tích hệ thống

B. Có thể thực hiện kiểm thử được toàn bộ mọi trường hợp có thể có của hệ thống

C. Để hiệu quả, kiểm thử nên được thực hiện bởi một đội kiểm thử

D. Tuân theo nguyên tắc Pareto

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: