Nguyên lý của cấu trúc while là:

Nguyên lý của cấu trúc while là:

A.  Chương trình sẽ lặp đi lặp lại khối lệnh cho đến khi biểu thức điều kiện bằng 0.

B. Chương trình sẽ lặp đi lặp lại khối lệnh cho đến khi biểu thức điều kiện sai.

C. Chương trình sẽ lặp đi lặp lại khối lệnh cho đến khi biểu thức điều kiện đúng.

D. Không có đáp án đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: