Nguyên lý Pareto được áp dụng trong kiểm thử được phát biểu như sau:

Nguyên lý Pareto được áp dụng trong kiểm thử được phát biểu như sau:

A. 80% lỗi trong chương trình thường do 20% bug gây ra

B. 20% lỗi trong chương trình thường do 80% bug gây ra

C. Chi phí sửa lỗi ở giai đoạn thu nhận yêu cầu chỉ bằng 1/5 chi phí sửa lỗi ở giai đoạn cuối

D. 60% lỗi được tìm thấy trong giai đoạn kiển thử đơn vị

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: