Nguồn kinh phí hoạt động trong các đơn vị HCSN gồm:

Nguồn kinh phí hoạt động trong các đơn vị HCSN gồm:

A. Nguồn kinh phí hoạt động

B. Nguồn vốn kinh doanh

C. Nguồn kinh phí dự án

D. Tất cả các trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng