Nguồn kinh phí hoạt động do NSNN cấp trong các đơn vị HCSN gồm nguồn nào?

Nguồn kinh phí hoạt động do NSNN cấp trong các đơn vị HCSN gồm nguồn nào?

A. Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và không thường xuyên

B. Nguồn vốn kinh doanh

C. Nguồn thu phí, lệ phí được khấu trừ, để lại

D. Nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng