Người nhận báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là:

Người nhận báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là:

A. Hội đồng quản trị

B. Giám đốc

C. Cổ đông đơn vị được kiểm toán

D. Tất cả các đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng