Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000

Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000

A. Nợ TK 4612: 700.000Có TK 4611: 700.000

B. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 4612: 700.000

C. Nợ TK 4621: 700.000Có TK 4622: 700.000

D. Nợ TK 461: 700.000Có TK 661: 700.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng