Ngôn ngữ thiết kế chương trình (PDL) thường là một:

Ngôn ngữ thiết kế chương trình (PDL) thường là một:

A. Sự kết hợp giữa cấu trúc lập trình và văn bản tường thuật

B. Ngôn ngữ lập trình truyền thống theo luật riêng của nó

C. Ngôn ngữ phát triển phần mềm có thể đọc bởi máy d. Một cách hữu dụng để biểu diễn kiến trúc phần mềm 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: