Ngôn ngữ nào được sử dụng phổ biến nhất để tạo form email

Ngôn ngữ nào được sử dụng phổ biến nhất để tạo form email

A. ASP

B. PHP

C. Perl CGI

D. JSP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: