Ngôn ngữ lập trình Java cung cấp các chức năng nào sau đây?

Ngôn ngữ lập trình Java cung cấp các chức năng nào sau đây?

A. Tất cả đáp án trên

B. Giao diện lập trình ứng dụng

C. Bộ công cụ giao diện người dùng

D. Thư viện tích hợp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: