Ngôn ngữ lập trình được Dennish đưa ra vào năm nào?

Ngôn ngữ lập trình được Dennish đưa ra vào năm nào?

A. 1967

B. 1972

C. 1970

D. 1976

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: