Ngôn ngữ lập trình C được Dennish phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình nào?

Ngôn ngữ lập trình C được Dennish phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình nào?

A. Ngôn ngữ B

B. Ngôn ngữ BCPL

C. Ngôn ngữ DEC PDP

D. Ngôn ngữ B và BCPL

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: