Ngôn ngữ kịch bản Javascript và Java có giống nhau không?

Ngôn ngữ kịch bản Javascript và Java có giống nhau không?

A. Có vì java cũng là ngôn ngữ lập trình web

B. Không giống nhau, và Java là ngôn ngữ do Sun Microsystems phát triển

C. Có, Javascript là một nhánh của lập trình Java

D. Không vì java không phải là ngôn ngữ lập trình

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: