Ngôn ngữ kịch bản Javascript gần giống với ngôn ngữ nào sau đây?

Ngôn ngữ kịch bản Javascript gần giống với ngôn ngữ nào sau đây?

A. Pascal

B. Visual Basic

C. C++

D. Foxpro

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: