Ngôn ngữ kịch bản Javascript được viết theo:

Ngôn ngữ kịch bản Javascript được viết theo:

A. Vbscript

B. Javascript

C. Cả javascript và Vbscript

D. html

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: