Ngoài cách tạo một frame được định nghĩa trước bằng cách sử dụng Insert bar. Chúng ta còn có thể sử dụng hộp thoại _________.

Ngoài cách tạo một frame được định nghĩa trước bằng cách sử dụng Insert bar. Chúng ta còn có thể sử dụng hộp thoại _________.

A. New Document

B. New Frames

C. Frames catelory

D. Frames panel.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: