Nghiệp vụ bán 10.000usd theo em cập nhật vào chứng từ nào?

Nghiệp vụ bán 10.000usd theo em cập nhật vào chứng từ nào?

A. Phiếu chi USD

B. Phiếu thu vnđ

C. Phiếu chi VNĐ

D. Phiếu thu USD

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng