Ngày 31/12/N, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng X, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được của lô hàng X vào ngày 31/12/N là 20.000 đ/cái. Tại ngày 31/12/N kế toán định khoản:

Ngày 31/12/N, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng X, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được của lô hàng X vào ngày 31/12/N là 20.000 đ/cái. Tại ngày 31/12/N kế toán định khoản:

A. Nợ TK 632/Có TK 229: 16 triệu

B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu

C. Nợ TK 632/Có TK 229: 13 triệu

D. Nợ TK 229/Có TK 632: 20 triệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng