New and delete are operators.

New and delete are operators.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: