Nếu x là một biến toàn cục và x không phải là một con trỏ thì

Nếu x là một biến toàn cục và x không phải là một con trỏ thì

A. Miền nhớ dành cho x có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

B. Miền nhớ dành cho x chỉ có thay đổi bởi những thao tác với x bên trong hàm main()

C. Miền nhớ dành cho x sẽ thay đổi bởi những thao tác với x trong tất cả các hàm, kể cả hàm main()

D. Miền nhớ giành cho x không bị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: