Nếu String name = “TP HCM”; thì câu lệnh name.length(); sẽ trả về bao nhiêu?

Nếu String name = “TP HCM”; thì câu lệnh name.length(); sẽ trả về bao nhiêu?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: