Nếu strcmp(S1,S2) trả về số nguyên âm thì:

Nếu strcmp(S1,S2) trả về số nguyên âm thì:

A. Nội dung của chuỗi S1 lớn hơn nội dung chuỗi S2

B. Nội dung chuỗi S1 nhỏ hơn nội dung chuỗi S2

C. Nội dung chuỗi S1 bằng nội dung chuỗi S2

D. Dữ liệu nhập vào không đúng định dạng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: