Nếu phương thức của bạn ghi đè một trong số các phương thức của lớp cha, bạn có thể gọi phương thức bị ghi đè thông qua từ khóa nào?

Nếu phương thức của bạn ghi đè một trong số các phương thức của lớp cha, bạn có thể gọi phương thức bị ghi đè thông qua từ khóa nào?

Chọn một câu trả lời

A. parent       

B. super            

C. this        

D. static

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  super

Vì: Từ khóa super được sử dụng trong lớp con để gọi phương thức của lớp cha.

Tags: