Nếu muốn tăng kích cỡ font thêm 2 dựa vào nội dung text có liên quan, các bạn hãy điền +2 vào phần tag

Nếu muốn tăng kích cỡ font thêm 2 dựa vào nội dung text có liên quan, các bạn hãy điền +2 vào phần tag

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: