Nếu một frame dùng bộ quản lý trình bày (layout manager) mặc định và không chứa bất kỳ panel nào bên trong thì tát cả những component bên trong frame là cùng kích thước (ngang, dọc)?

Nếu một frame dùng bộ quản lý trình bày (layout manager) mặc định và không chứa bất kỳ panel nào bên trong thì tát cả những component bên trong frame là cùng kích thước (ngang, dọc)?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: